นายภิรมย์ มีรุ่งเรือง
นายอำเภอย่านตาขาว
นายสมกิจ เกศนาคินทร์
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
นายวัชรินทร์ ดำเกาะ
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
นางสุภาพร พลายทอง
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
นายมนตรี นิลวงค์
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
นางละออ ถิ่นทอง
เสมียนตราอำเภอ
นางสาวยุพดี คันฉ้อง
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
นางเสาวลักษณ์ กำมณี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน