นายวิสิฐ ตั้งปอง
นายอำเภอย่านตาขาว
นายสมกิจ เกศนาคินทร์
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
นายวัชรินทร์ ดำเกาะ
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
นางสุภาพร พลายทอง
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
นายมนตรี นิลวงค์
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
นางละออ ถิิ่นทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(เสมียนตราอำเภอ)
นางเสาวลักษณ์ กำมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
น.ส.ยุพดี คันฉ้อง
เจ้าหน้าที่ปกครอง